Obchodní podmínky

Pravidla obchodu

Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.Po odeslání objednávky přijde Kupujícímu potvrzovací email pro kontrolu správnosti vyplněných údajů a potvrzení objednávky. Pokud se tak nestane, kontaktujte nás, prosím, na telefonním čísle777 799 984 , kde Vám také rádi zodpovíme všechny případné dotazy související se zbožím či jeho dodávkou.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Amatrace.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a Kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy neupravenými obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 303/2013 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, Občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

Prodávající

DA GASTRO s.r.o.
U dolům 2086/2 143 00 Modřany
IČO:06522106
DIČ: CZ06522106
č.ú: 100981723/5500

1. Vymezení pojmů

Koncový spotřebitel – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelský subjekt – právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy. Podnikatelským subjektem se rozumí každá právnická osoba a ta fyzická osoba, která při svém nákupu uvádí na daňovém dokladu IČ a/nebo DIČ.

2. Objednávka zboží

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí současně stvrzuje, že se seznámil ustanovením o ochraně osobních údajů.Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího osobně, telefonicky, emailem nebo prostřednictvím internetového obchodu. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem telefonického či emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu. Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).Kupující může objednávku upravit či stornovat kdykoliv až do momentu jejího vyřízení(čili do předání přepravci). Po předání přepravci, již není možno objednávku měnit ani stornovat bez nákladů za dopravu, která bude účtována kupujícímu. Prodávající má právo objednávku stornovat kdykoliv, až do momentu jejího výřízení z důvodu: bez udání důvodu,zboží již není možné pro Kupujícího obstarat z důvodu ukončení výroby či dodávek.Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR Objednané zboží si vyzvedne kupující na odběrném místě v Praze nebo bude zasláno prostřednictvím dopravce na uvedené jméno a adresu objednatele nebo bude zavezeno zaměstnancem prodávajícího. Podrobné možnosti a podmínky dodání zboží jsou uvedené v sekci „Doprava a platba". Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. Pokud je produkt na skladě, přijatá objednávka kompletní a přijata do 16 hodin daného dne je zpracována týž den. Týž den je i expedována a předána přepravci. Objednávky přijaté po 16 hodině daného dne jsou zpracovány a expedovány až den následující. Prodávající se zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží jeli na skladě a neníli již blokováno předchozím kupujícím nejpozději do 24 hodin od doručení kompletní objednávky. V případech kdy je objednáno zboží na zakázku nebo objednávku (má se na mysli "zboží není na skladě prodejce") se prodávající zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do14 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.V případě, že objednané zboží nebude v čas na skladě, nebo je nebude možné dodat přepravci do 14 pracovních dní od obdržení objednávky, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.Z důvodu omezených výrobních kapacit, si vyhrazujeme právo na prodloužení termínu dodání u roštů a postelí až na 30 dnů. V případě platby předem bude objednávka vyřízena ve lhůtě do 24 hodin ode dne připsání částky na účet prodávajícího.Zásilka bude obsahovat objednané zboží a prodejní doklad . Nepřevezme-li Kupující předmět plnění z vlastních důvodů, například není schopen uhradit kupní cenu, nese Kupující náklady spojené s opakovaným dodáním nebo vrácením v plné výši.

3. Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, potah, atp.) Vám nepoužité a nepoškozené zboží po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám zašlete jako doporučený balík na naší adresu a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení nebo poškození, obratem Vám zašleme nově požadovanou velikost či barvu. Náklady na výměnu jako manipulační poplatek za kontrolu přebalení a poštovné spojené s výměnou zboží hradí zákazník.

4. Cena a plaltební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na www.Amatrace.cz stránkách jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, nebo uhrazením v hotovosti prodávajícímu, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení.K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak.Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.Platební podmínky a možnosti dodání jsou popsány v sekci „Doprava a platba".Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem na účet, při atypických či nestandardních rozměrech.

5. Reklamace a vrácení zboží

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu Amatrace.cz a právním řádem platným v ČR.Reklamační řád internetového obchodu Amatrace.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

6. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv: o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Zboží, u kterého má spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, a chce jej vrátit, toto zašle zpět nejlépe v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje , na vlastní náklady na adresu: eshopu Amatrace.CZ U Pekáren 1, 102 00  Praha 10 Hostivař . Pokud bude zboží vykazovat známky poškození, poníží prodávající kupní cenu o náklady spojené s uvedením zboží do bezvadného stavu. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty !! Při vrácení zboží si může spotřebitel zvolit způsob úhrady peněz: buď poštovní poukázkou vyplacenou v hotovosti, nebo převodem na účet. Způsob úhrady včetně případného čísla účtu, kam mají být peníze zaslány uvede kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu spotřebitele o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží. Při vrácení zboží účtuje Prodávající spotřebiteli, pokud zvolí spotřebitel úhradu částky složenkou, manipulační poplatek 35,- Kč (odečte se z vrácené částky). V případě platby převodem na účet manipulační poplatek nebude účtován. Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné, ev.přepravné. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamační řád internetového obchodu Amatrace.cz a právním řádem platným v ČR.

7. Odstoupení od kupní smlouvy ze stranny prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává b) výrazným způsobem se změnila cena zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

8. Ochrana osobnních údajů

Registrací dáváte souhlas se zařazením poskytnutých údajů do naší databáze a možností jejich následného zpracování. Informace jsou využity pouze k vyřízení požadovaných objednávek. Chráníme Vaše osobní údaje a postupujeme v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího. Žádost o výmaz musí být zaslána písemnou formou a prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího Amatrace.cz v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny Amatrace.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah Kupujícího a Prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Občanským zákoníkem.